Online je schade melden

Heb jij schade aan jouw camper, caravan of tenttrailer zonder dat er een ander motorvoertuig bij betrokken is? Meld je schade dan eenvoudig via onderstaand formulier. Kom je er niet helemaal uit of heb je vragen? Neem dan contact op met de Aveco Schadeservice via schade@avecoverzekeringen.nl of telefonisch via 0523 28 27 29.

Schadeformulier éénzijdige schade

Jouw gegevens

Gegevens bestuurder

Geboortedatum

Rijbewijs geldig tot:

Schade omstandigheden

Schadedatum

Zo ja, stuur dan het procesverbaal naar schade@avecoverzekeringen.nl. Heb je meerdere bijlages die je wilt meesturen met je schade melding? Stuur deze dan ook naar schade@avecoverzekeringen.nl onder vermelding van het schadenummer en/of kenteken.

Beschadigingen

Waar is het voertuig beschadigd?

Slotverklaring en ondertekening

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen opgenomen worden in de verzekerden-administratie van Assuon en in een centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Voor vragen en het privacyreglement dat op deze registraties van toepassing is, kun je contact opnemen met jouw verzekeringsmaatschappij. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het schadeformulier en bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord. Ook is hij bekend met de voorwaarde, dat bij onjuiste/onware opgave elk recht op uitkering vervalt. De ondergetekende heeft zodoende geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade verzwegen. 

Tot slot verklaart de ondergetekende dit schadeformulier en de nog nader over te leggen gegevens aan Assuon te verstrekken, mede om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. Door ondertekening van dit formulier draag je de rechten op vergoeding op grond van een elders lopende verzekering over aan de verzekeringsmaatschappij waar je verzekerd bent. 

Datum